Términos de uso

Ao acceder ao servizo Espazo Procomún Educativo, ou ao facer uso deste, o usuario manifesta que leu as condicións de uso e as regras de convivencia do código ético que se recollen no presente documento.

Condicións de uso

As presentes condicións regulan o uso do servizo Espazo Procomún Educativo (en diante, Procomún) a través da web (http://procomun.educalab.es).

Sobre o servizo Espazo Procomún Educativo

O servizo Procomún é un servizo gratuíto do Instituto Nacional de Tecnoloxías Educativas e de Formación do Profesorado (en diante, o INTEF) concibido como un espazo social para docentes e profesionais da educación que crean, desenvolven e comparten recursos educativos abertos.

O INTEF reserva para si o dereito de efectuar as modificacións que estime oportunas para poder cambiar, suprimir e incluír, unilateralmente e sen previo aviso, novos contidos ou servizos, así como o xeito en que estes aparecen presentados e localizados.

Para facer uso de Procomún e participar de xeito activo, só ten que se rexistrar accedendo á web http://procomun.educalab.es/

Requisitos de acceso

Para crear unha conta de usuario no servizo Procomún, debe ter como mínimo dezaoito anos. Ao efectuar o rexistro en Procomún, declara que cumpre con este requisito e que está capacitado para entender, aceptar e cumprir coas condicións de uso e o código ético que rexen o funcionamento desta rede social. O INTEF pode solicitar información en calquera momento para que demostre a súa idade real e reserva para si o dereito de bloquear ou cancelar o seu perfil se non facilita esa información dentro do prazo convido.

Ao tramitar a alta como usuario, deberá elixir unhas claves de acceso. Cada vez que desexe entrar na rede, o sistema solicitaralle estas claves de autentificación, sendo responsable de todas as accións que se realicen co seu nome de usuario e contrasinal.

O INTEF non se fai responsable da custodia que se realice destes elementos de identificación, nin tampouco do uso que un terceiro faga deles sen o seu consentimento.

O INTEF pode restrinxir o uso de determinados nomes de usuario que vulneren os dereitos de terceiros.

Procedemento de alta en Procomún

Para darse de alta no servizo Procomún, é preciso facer o rexistro na páxina http://procomun.educalab.es/ logo de premer en «rexistrarse».

No proceso de rexistro solicitaránselle os datos de acceso á súa conta e datos persoais. A verificación da conta farase por correo electrónico.

Dereitos de propiedade intelectual e industrial

O usuario recoñece e acepta ser o único responsable das achegas e dos contidos que envíe a Procomún, ben como das consecuencias das súas publicacións.

O usuario manifesta e garante que é titular ―e que o seguirá a ser mentres utilice o Servizo― de todas as licenzas e todos os dereitos, consentimentos e permisos que se necesitan para permitir ao INTEF a publicación baixo licenzas Creative Commons España, segundo os termos elixidos polo autor dos contidos achegados, de conformidade co indicado no sitio web e nas presentes condicións de uso. As condicións para esta licenza pódense consultar en http://es.creativecommons.org/licencia/.

O usuario comprométese a non publicar ningún contido que estea suxeito a dereitos de propiedade intelectual doutros terceiros (incluídos os dereitos de exclusividade ou de publicidade), agás que o titular legal destes dereitos lle outorgara unha licenza ou unha autorización formal para publicar o devandito material.

O INTEF rexeita expresamente calquera responsabilidade relativa aos contidos achegados polos usuarios.

O INTEF reserva para si o dereito ―se ben non estará obrigado a isto― de decidir se os contidos achegados cumpren cos requisitos para o contido indicados nas presentes condicións. Poderá eliminar tales contidos ou cancelar o acceso á plataforma de calquera usuario que infrinxa as presentes condicións de uso, en calquera momento, sen necesidade de aviso previo e á súa elección exclusiva.

Finalización do servizo

Do mesmo xeito que o usuario tramita a súa alta, pode cancelar a súa conta no servizo Procomún, onde deberá premer a ligazón “Abandonar procomun”. Ao tramitar a cancelación, eliminarase o seu perfil na plataforma, así como a información deste que sexa visible para outros usuarios. Para obter máis información, consulte o documento “política de privacidade e protección de datos”.

O INTEF reserva para si o dereito de desactivar os nomes de usuarios e as contas que permanezan inactivas durante máis de seis meses.

O INTEF reserva para si o dereito de interromper temporal ou permanentemente ―e en calquera momento― o acceso ou o servizo. Se ben esta interrupción se poderá realizar cun aviso previo, polo feito de aceptar estas condicións ao rexistrarse, o usuario está a admitir tamén a desactivación das súas contas e perfís no servizo Procomún. O INTEF non se fai responsable fronte a terceiros ou fronte ao propio usuario pola finalización ou a suspensión do acceso ou a modificación deste último.

Responsabilidades

O INTEF non se fai responsable das opinións, as declaracións, as manifestacións e os comentarios que o usuario realice dende as diferentes ferramentas que nesta rede social se poñen á súa disposición, posto que se considerará directamente responsable o titular das claves de acceso á rede.

Para conseguir os fins que persegue a creación do servizo Procomún, non está permitido o uso dos perfís de usuario para actos que sexan considerados como ilegais ou non autorizados, que sexan un ataque para outros usuarios, fraudulentos, difamatorios ou que incumpran o noso código ético.

En http://procomun.educalab.es/, o usuario poderá atopar enlaces que o conducirán a páxinas webs, blogs, materiais ou sitios na rede que o INTEF non xestiona e sobre os cales este non exerce control ningún. Por iso, o INTEF non se fai responsable do contido, dos servizos ou dos produtos que dende alí se oferten, nin tampouco da veracidade da información que terceiros presenten, ou calquera outro tipo de contido que se mostre.

Cookies

O servizo web Espazo Procomún Educativo utiliza Cookies (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao computador de quen accede á páxina) na medida imprescindible para o correcto funcionamento e visualización do sitio web por parte do usuario.

As Cookies utilizadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal e desaparecen ao terminar a sesión do usuario. En ningún caso utilizaranse as Cookies para recoller información de carácter persoal.

Código ético

O código seguinte constitúe o marco para o bo uso do servizo Procomún. Recompila as regras de convivencia dentro da rede para favorecer un contorno de intercambio de traballo, opinións e valores positivo. O seu obxectivo principal é establecer unhas directrices que permitan protexer ao máximo a privacidade, os dereitos recoñecidos pola lei e a experiencia global da rede, sendo un complemento ás condicións de acceso.

Se o usuario detecta calquera violación por parte dun terceiro das normas da rede, poderá comunicalo enviando un correo electrónico a cau.recursos.intef@mecd.es

O servizo Procomún pretende favorecer o intercambio de coñecementos de xeito libre e sen ningún tipo de restrición inicial, agás as limitacións legais e contractuais relativas ao contido e ao comportamento entre os usuarios.

Identidade do usuario

É deber do usuario facilitar datos certos ao crear o seu perfil.

Contidos

Ao abeiro do establecido neste documento, o usuario non debe intercambiar, compartir, gardar ou favorecer, a través da nosa rede, materiais, opinións ou comentarios que infrinxan a normativa legal ou o presente código ético.

Usos da comunidade

A invitación e o uso das diferentes comunidades xestionadas pola rede social de Procomún non se poden empregar para fins comerciais.

Actos non permitidos

Non está permitido o acceso ou a utilización do servizo Procomún con fins ilegais ou non autorizados.

Máis especificamente, e sen que a seguinte listaxe teña un carácter absoluto, non está permitido:

  1. Difamar, acosar, intimidar ou ameazar a outros usuarios da rede do servizo Procomún ou a terceiros alleos a ela.
  2. Utilizar datos persoais e íntimos doutras persoas con fins diferentes aos que o contorno da comunidade á que pertence determine.
  3. Empregar a rede como ferramenta de troco de materiais ou informacións que sexan obscenos, ilícitos, calumniosos, inmorais ou non apropiados.
  4. Trocar materiais que, de conformidade coa lei de propiedade intelectual, pertenzan a un terceiro sen o seu consentimento. Do mesmo xeito, non se poderán retirar os avisos legais sobre dereitos de autor, marcas rexistradas ou outros dereitos afíns.
  5. Empregar o servizo Procomún como divulgador de virus ou para o envío de correo non desexado, programas maliciosos, así como arquivos ou programas que interrompan, danen ou limiten a operatividade da propia rede ou de calquera software, hardware ou equipo de telecomunicacións. Do mesmo xeito, non está permitida ningunha acción que poida danar, sobrecargar ou deteriorar a rede do servizo Procomún.
  6. Crear unha conta cunha identidade falsa ou mediante a usurpación da identidade doutra persoa ou entidade.

A realización de calquera dos comportamentos anteriores por parte dun usuario permitirá ao INTEF, en función da gravidade e segundo o seu criterio, proceder á suspensión ou á cancelación do perfil do usuario de xeito inmediato e, no seu caso, á retirada do contido dos perfís que vulneren esta listaxe de actos non permitidos.

Chegado o caso, en aplicación do disposto no parágrafo anterior, o INTEF suspenderá ou cancelará automaticamente o perfil do usuario. Este acto non dará dereito a indemnización ningunha. A todos estes efectos, o INTEF poderá poñer en coñecemento das autoridades policiais e xudiciais competentes, e colaborar debidamente con elas, calquera infracción da lexislación vixente ou calquera sospeita de comisión dun delito.